Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na Warunki i zasady korzystania z plików cookie.

Sklep internetowy dostępny po adresem multibrand.com.pl (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem/Sprzedawcą) prowadzony jest przez spółkę Mewa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Konotopa, ul. Rajdowa 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000319049 REGON 950178886 , NIP: 918-10-00-355, adres poczty elektronicznej: sklep@multibrand.com.pl


I. Postanowienia ogólne.

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego multibrand.com.pl oraz zasady ich wykonywania, prawa i obowiązki Sklepu oraz Klienta.
2. Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż bielizny damskiej i męskiej oraz innej odzieży. 
3. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 


II. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
2. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest złożenie przez Klienta zamówienia za pośrednictwem stronie internetowej sklepu multibrand.com.pl Dopuszcza się złożenie zamówienia przez Konsumenta poprzez kontakt ze Sklepem za pomocą adresu e-mail, komunikatora internetowego bądź kontakt telefoniczny.

3. W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest przez Sklep o stanie zamówienia. Klient może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 3 dni ze strony Klienta Sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

4. Sklep ma prawo do anulowania złożonego zamówienia, w przypadku gdy dla danego zamówienia ustalona została płatność z góry, a klient nie uregulował należności w ciągu 7 dni od złożenia zamówienia, bez wcześniejszego, uprzedniego ustalenia ze Sklepem wydłużonego terminu płatności, bądź też nie uiścił w w/w terminie zaliczki o której mowa w pkt III ust. 5.

5. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości co do rzetelności i prawdziwości danych podanych przy składaniu zamówienia lub zawierających niekompletne dane, uniemożliwiające lub utrudniające prawidłową realizację złożonego zamówienia. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

5.1. Sklep ma prawo odmowy realizacji zamówień również w przypadku kiedy cena produktu jest niepokojąco niska lub równa 0.00 zł (netto lub/i brutto) oraz w przypadku błędu systemu. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.

6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych. Dokładny termin realizacji zamówienia podany jest w opisie oferty na stronie internetowej sklepu.

7. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

8. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub faktura VAT.

9. Kupujący może zrezygnować z zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres sklep@multibrand.com.pl

10. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.

11. Umowa zawarta między Sklepem i Klientem dotycząca zakupu towaru ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia.


III. Ceny i sposoby płatności

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w polskich złotych oraz zawierają podatek VAT (są cenami brutto).

2. Podana cena nie obejmuje kosztów przesyłki.

3. Cena towaru jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów, wprowadzania nowych towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na ceny towarów zamówionych przez Klienta przed datą wejścia w życie zmian cen, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

4. Sprzedawca oferuje następujące sposoby płatności:

- przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, wówczas klient zobowiązany jest do zapłaty za towar w terminie 7 dni od zawarcia umowy,

- płatność poprzez system płatności Shoper (Blue Media) przelew natychmiastowy

 

Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:
Karty płatnicze:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A

- pobranie: płatność kurierowi w dniu otrzymania przesyłki,
- płatność gotówką przy odbiorze osobistym, w dniu odbioru.

 

5. Oferta cenowa produktów dotyczy tylko Klientów sklepu internetowego www.mewa24.pl


IV. Dostawa i odbiór produktu
1. Sposób dostawy i termin realizacji dostawy ustalany jest przez Sprzedawcę z Klientem.
2. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów realizacji, chyba że Klient i Sklep ustalą inne zasady realizacji zamówienia.
3. Sklep oferuje następujące sposoby dostawy towarów:
dostawa na terenie Polski przez Pocztę Polską lub firmę kurierską
dostawa poza granice Polski przez Pocztę Polską
odbiór własny
4. Cena za dostawę towaru poza granice Polski ustalona zostaje po wcześniejszym kontakcie ze Sklepem.
5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w dostawie lub niedostarczenie towaru spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta bądź wynikających z okoliczności, które nie są od niej zależne.
6. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie kompletności i zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
7. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Klient zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt i w razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości do spisania protokołu w obecności kuriera lub innego dostawcy.
8. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.


V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny odstąpienia, składając stosowne oświadczenie na piśmie, na adres sklep@mewa24.pl.
2. Uprawnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczy jedynie przypadków sprzedaży konsumenckiej, a więc umów zawartych przez Sklep internetowy z osobą będącą konsumentem w myśl przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
3.  Zwrotowi nie podlegają towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy o prawach konsumenta, nie można odstąpić. W szczególności Klient nie może odstąpić od umowy:
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
• w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
4. Zasady odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia z którego klient może skorzystać określone są w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru. 
6. Do zwracanego towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty lub dokumenty otrzymane przez klienta w związku z zakupem towaru.

VI. Gwarancje i reklamacje.

 1. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne  towarów na podstawie obowiązujących przepisów.

 2. Reklamacje dotyczące niezgodności towaru z umową należy zgłaszać pisemnie na adres Mewa Sp. z o.o. Sp. k., ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj lub drogą elektroniczną na adres: sklep@multibrand.com.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane klienta, opis niezgodności towaru z umowa, dzień powstania, stwierdzenia lub ujawnienia się wady oraz wskazania przewidzianych przepisami prawa roszczeń na wypadek potwierdzenia zasadności zgłoszonej reklamacji. W wypadku gdy zgłoszenie będzie niekompletne Sprzedawca uprawniony jest do żądania uzupełnienia zgłoszenia reklamacyjnego.

 4. Z powodu niezgodności towaru z umową Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep albo Sklep nie wymienił towaru  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął. Jeżeli Klientem jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

 5. Klient nie może odstąpić od umowy jeżeli wada jest nieistotna.

 6. Sklep rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznało żądania za uzasadnione. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji sklep poinformuje klienta pisemnie bądź drogą e-mailową. 

 7. Gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sklep.

 8. Sklep internetowy prezentuje cyfrowe zdjęcia oferowanych towarów. Sklep zastrzega, iż mogą wystąpić nieznaczne, spowodowane względami technicznymi różnice między wyglądem towaru na zdjęciach, a rzeczywistym wyglądem towaru, w szczególności dotyczące kolorystyki zamawianych towarów, wyglądu tkanin, itp.

 9. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą państwo zwrócić się w szczególności do:
  a. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
  b. sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno konsument, jak i przedsiębiorca.

 

VII. Poufność danych i polityka prywatności


1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że dane osobowe podane w formularzu zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Mewa Sp. z o.o. Sp. K. związane z realizacją zamówienia i obsługą klienta. 
2. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e - mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep mewa24.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., danych osobowych Klienta w celu wypełnienia ankiety z opinią o dokonanej transakcji w mewa24.pl (zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29. 08. 1997 r. ).
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz usunięcia z bazy danych Sklepu internetowego.

 

VIII. Promocje i rabaty

1.Promocje nie łączą się i można skorzystać tylko z 1 wybranej.


IX. Postanowienia końcowe


1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta. 
2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r. R

 

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu
POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Mewa Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Konotopa, ul. Rajdowa 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000319049 REGON 950178886 , NIP: 918-10-00-355, adres poczty elektronicznej: sklep@mewa24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. 
Proszę odesłać lub przekazać nam towar na adres: Mewa Sp. z o.o. Sp. k. ul. Krzeszowska 62, 23-400 Biłgoraj niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.; 
Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy

Link do Formularza odstąpienia od umowy: https://mewa24.pl/regulamin/odstapienie.pdf

 lub

Wzór formularza odstąpienia od umowy 

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) 

Mewa Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Krzeszowska 62

23-400 Biłgoraj

e-mail: sklep@mewa24.pl

tel. (84) 688 11 93,  faksem (84) 686 09 21

 

Ja ……………………….. …................................................................niniejszym informuję o moim

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ……………………………………………………..

  

 • Data zawarcia:  …………………………………………………….

 • Imię i nazwisko konsumenta: ……………………………………..

 • Adres konsumenta: ………………………………………………….. 

  ………………………………………
  Data i podpis konsumenta